การตั้งค่า EMAIL ใน IPHONE, IPAD

use email @yourwebsite

Go to Settings 

iphone5s-01

 

Choose Mail

 iphone5s-02

 

Choose Accounts

iphone5s-03

 

Choose Other

iphone5s-04

 

Choose Add Mail Account

iphone5s-05

 

Fill in the fields as follows

iphone5s-06

 

 

 

 

Name: your name
Email: yourname@yourdomain.com
Password: password of your email
Description: a short description that will help to distinguish between your accounts.

 

 

 

Click Next >> choose IMAP

iphone5s-07

 

 

 

 

 

Email: yourname@yourdomain.com
Password: password of your email
Description: a short description that will help to distinguish between your accounts.

 

 

Incoming mail server

Host Name: mail.yourwebsite.com  Example  ( mail.abcd.com , co.th , ...)

Email: yourname@yourdomain.com

Password: password of your email

 

 

 Outgoing mail server

Host Name: mail.yourwebsite.com  Example  ( mail.abcd.com , co.th , ...)

Email: yourname@yourdomain.com

Password: password of your email

 

 
 

 

Click Save

iphone5s-08

 

After this your new account is ready to use from the Mail app.

iphone5s-09

 

Finish !

use email @trueinternet.co.th

เข้าไปที่ Settings app -> Mail, Contacts, Calendars แล้วเลือก Add Account

Select OtherAdd Mail Account

 เลือก Other -> Add Mail Account แล้วใส่รายละเอียดโดยใช้ Email Account 
 เช่น exam@truemail.co.th

ใส่ค่า Incoming Mail Server ของโดเมนของท่าน เลือกเป็นแบบ POP3 
 เช่น
 Host Name: mail.truemail.co.th
 User Name: exam+truemail.co.th
 Password: xxx

ส่วนค่า Outgoing Mail Server ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือ
สำหรับ AIS ใช้ mail.cscoms.com,
True ใช้ mail.truemail.co.th,
Dtac ใช้ relay.ksc.net.th

ตรวจสอบค่า SMTP หาก Off อยู่ก็ให้ On

เปิด On ที่ SMTP Server = On / และ Port = 25

กรณีรับ Mail ไม่ได้ ให้ตรวจสอบ Incoming และ Port ว่าถูกต้องหรือไม่
เลือก Advanced ให้ Port = 110