การตั้งค่า EMAIL ใน SAMSUNG (ANDROID)

เข้าไปที่ Home -> Grid icon แล้วเลือก Email icon 

ใส่ค่า Email Address & Password

เลือก Manual setup -> POP3

Select Other

เลือก POP3
- IMAP email access coordinates between the server and your mail application. Messages that you have read, deleted, or replied to will show up as such, both on the server and in the mail application.
- POP3 does not coordinate with the server. Messages that the mail application marks as read, deleted, or replied to will not show up as such on the server. This means that future mail downloads with POP3 will show all messages as unread.
ใส่รายละเอียด Incoming server setting ของโดเมนของเรา
 เช่น Username: info@yourwebsite.com
 Password: มันจะใส่ให้ auto / ถ้าไม่ก็ใส่ password ของอีเมล์เราอีกครั้ง
 POP3 server: mail.yourwebsite.com
 Security type: none
 Port: 110
 Delete email from server: Never
 เสร็จแล้วกด Next
ใส่รายละเอียด Outgoing Server Setting
 SMTP server: mail.yourwebsite.com
 Port: 26
 Security type: None
 ติ๊กที่ Require sign-in เพื่อใส่ค่า smtp account เพื่อส่งเมล์
ซึ่งก็คือค่าเดียวกับ  username & password ของเมล์นั่นเอง
 ใส่ค่า Username: info@yourwebsite.com
 Password: password อีเมล์เรา
 เสร็จแล้วกด Next
ถ้าขึ้นคำเตือน"ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอีเมลเซอรเวอร์..." 
กด"ดำเนินการ"
เลือกค่า Email check frequency (ความถี่ในการ refresh รับเมล์ อันนี้แล้วแต่จะเลือกครับ)
ถ้าอยากให้เมล์นี้เป็นเมล์หลักในมือถือก็ติ๊กถูกที่ Send email from this account by default 
ถ้าอยากให้มือถือเตือนเวลามีเมล์เข้าก็ติ๊กถูกที่ Notify me when email arrives
เสร็จแล้วกด Nextใส่ชื่อ Account ที่จะโชว์ในมือถือในช่อง Give this account a name (Optional) เช่น G7 Information
ใส่ Your name (displayed on outgoing messages) จะแสดงตอนส่งเมล์ไปถึงปลายทางว่ามาจากใครชื่ออะไร
เสร็จแล้วกด Done 
เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเซ็ตค่า POP3 บน Android phone, Tablet